Drukuj

 

VIII, ostatni etap działalności SCWEW w Bydgoszczy

 
 
 
 
 

      W ósmym, ostatnim etapie działalności, bydgoskiSCWEW kontynuował realizację zadań koncentrujących się na zapewnieniu dostępności i wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiej szkoły, czy przedszkola uczęszczają.

    W okresie od kwietnia do czerwca 2023r.Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającąprzeprowadziło :

 • 8 rad szkoleniowych, mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

 • 16 konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Konsultacje to próby doboru jak najbardziej właściwych rozwiązań w zdiagnozowanych obszarach wsparcia, adekwatne do specyfiki funkcjonowania każdego dziecka i grupy zróżnicowanej

 • 16 konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i uczniów. Konsultacje odbywały się cyklicznie wg ustalonego plany pracy lekarza psychiatry i psychologa np. Omówienie i wykorzystanie testu ADOS

 • Sieć współpracy i samokształceniadla nauczycieli i wychowawcówprzedszkoli i szkół ogólnodostępnych, która umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w aspekcie poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami

 • 8 ewaluacji działań w każdym przedszkolu i szkole objętej projektem, zmierzających do oceny efektywności wsparcia udzielonego w trakcie trwania projektu.

 • Bieżące instruktaże dotyczące prawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu i pomocy dydaktycznych, wskazówki dotyczące możliwości technicznych i wykorzystania. Dzięki rzeczowym konsultacjom z koordynatorami SCWEW, one powiększone o kolejne, nowe i dedykowane egzemplarze.

         Już od ponad roku Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Bydgoszczy aktywnie realizuje zadania rozpowszechniania i promocji w ramach kampanii społecznej na rzecz edukacji włączającej. Dokładnie 8 czerwca 2022r. rozpoczęliśmy Miejskim eventem rekreacyjno – sportowym w ramach kampanii społecznej wspierającej edukację  włączającą  „Szkoła równych szans, dla wszystkich”. Uczestniczyło w nim 13 bydgoskich placówek dydaktycznowychowawczych : 8 biorących udział  w Programie pilotażowym Edukacji włączającej, 3 bydgoskie Ośrodki Szkolno – Wychowawcze oraz  2  zaprzyjaźnione Szkoły Podstawowe.  

          W ósmym etapie działalności SCWEW Bydgoszcz nie sposób było odejść od bardzo skutecznej i przynoszącej bardzo wymierne efekty dalszej kampanii społecznej na rzecz edukacji włączającej i szeroko pojętej inkluzji. 

 • W kwietniu 2023r. zaprojektowano i zlecono wydruk plakatów informujących o działalności SCWEW, które umieszczone zostały w taborze komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Wydrukowano także teczki, notesy oraz  zamówiono specjalne smycze z nadrukiem SCWEW. 

 • W maju br., eksponowaliśmy banery, rollupy, gadzety i koszulki z napisami SCWEW Bydgoszcz na Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej zespołów szkół specjalnych i biorących udział w projekcie pilotażowym oraz w trakcie konferencji naukowo szkoleniowej podsumowującej działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy - "Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich".

 • W tym czasie ukazał się również artykuł promujący działalność SCWEW w Bydgoszczy w  prasie bydgoskiej „Express Bydgoski” w artykule „Szkoła równych szans dla wszystkich - Pilotażowy projekt dotyczący edukacji włączającej w Bydgoszczy podsumowany”.

 • Także w ramach kampanii społecznej w ósmym etapie działania, zaprojektowano oraz zamówiono wielkopowierzchniowe bilboardy na ulicach miasta w celu kolejnej ekspozycji ważnych informacji dotyczących działalności SCWEW w Bydgoszczy oraz możliwości wsparcia dla dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

          14 czerwca br., na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy odbył się kolejny event dla dzieci i młodzieży z bydgoskich szkół i przedszkoli w ramach trwającej w naszym mieście kampanii społecznej na rzecz edukacji włączającej. Nowe wyzwania oświatowe koncentrujące się na zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiej szkoły, czy przedszkola uczęszczają, wdrażane są już od 2 lat przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, w ramach pilotażowego programu w 8 bydgoskich placówkach oświatowych. 

          W powyższej imprezie uczestnicy brali udział w zabawach rekreacyjnych oraz rywalizowali w specjalnie przygotowanych zadaniach sprawnościowych na 7 stanowiskach. Najmłodsi uczestnicy czynnie reprezentowali swoje przedszkola i szkoły podstawowe, natomiast uczniowie ze szkół średnich bawili się, a zarazem pomagali w imprezie jako wolontariusze.  

          Oprócz placówek oświatowych w evencie brała udział grupa dzieci – Młodych Sportowców ze Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, którzy uczestniczą w alternatywnym programie #Dołącz do Nas – w Inkluzji nasza Siła. Poniżej placówki uczestniczące w II Miejskim Evencie w ramach kampanii społecznej na rzecz Edukacji włączającej :

Przedszkole nr 11

Przedszkole nr 20

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła Podstawowa nr 37

Szkoła Podstawowa nr 66

Młodzi Sportowcy Olimpiad Specjalnych

Technikum nr 4 w Zespole Szkól Chemicznych

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Drzewnych

VII Liceum Ogólnokształcące

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3

 

             Świetnie zorganizowany i przeprowadzony ze środków SCWEW, festyn w ramach inkluzji dla różnorodnych grup dzieci i młodzieży okazał się kolejnym sukcesem Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy, które w okresie upływających 2 lat  w dużej mierze zmieniło nastawienie osób odpowiedzialnych za edukację dzieci i młodzieży oraz spowodowało, że zdecydowanie wzrosły kompetencje i przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań związanych z inkluzją i codzienną pracą w grupach i klasach zróżnicowanych. Wielomiesięczna kampania społeczna znakomicie wypełniła swój cel, którym było poszerzenie świadomości członków społeczności lokalnej dotyczącej zróżnicowanych potrzeb osób w niej funkcjonujących. Ponadto przybliżyła aspekty związane z budowaniem zdrowego społeczeństwa włączającego oraz w ogromnym stopniu edukowała i zintegrowała   środowisko i społeczność lokalną.

              Dzięki partnerstwu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy możliwe było ciągłe pogłębianie i poszerzanie wiedzy potrzebnej i niezbędnej do codziennego wspierania najważniejszych filarów wdrażania edukacji włączającej oraz odważnego wskazywania kluczowych warunków, które są niezbędne do trwałości i wysokiej jakości edukacji w polskiej szkole i przedszkolu. Na bazie powyższego partnerstwa, 19 maja 2023r. w Bibliotece Głównej UKW odbyła się konferencja podsumowująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy pod hasłem Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich.Wzięli w niej udział przedstawiciele bydgoskiego ratusza, kuratorium oświaty, reprezentanci instytucji wspierających, dyrektorzy i nauczyciele zainteresowanych szkół. Na konferencję zaproszono też wybitnych specjalistów w dziedzinie edukacji włączającej - profesorów uniwersytetów w Warszawie, Gdańsku i Bydgoszczy. Uczestniczyła w niej także prof. dr hab. Alicja Chybicka, założycielka Kliniki Przylądek Nadziei - nowoczesnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu, która wygłosiła wykład o edukacji włączającej u dzieci chorych na nowotwory.

              Bardzo wymagającym zadaniem VIII etapu działalności SCWEW, było opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW.  Autorzy wywodzący się z kadry SCWEW opracowali publikację pt. Działalność i rola Wypożyczalni Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) w aspekcie nowych wyzwań oświatowych edukacji włączającej w bydgoskich szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Praca zamieszczona jest na stronie bydgoskiego SCWEW www.scwew.bydgoszcz.pl.

               Centrum powstało we wrześniu 2021 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Celem było skuteczne dotarcie do uczniów o specjalnych potrzebach, którzy na co dzień uczęszczają do szkół ogólnodostępnych oraz wsparcie nauczycieli, którzy z nimi pracują. Przedsięwzięcie realizowano w ramach projektu pilotażowego prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Projekt finansowany był z Funduszy Europejskich "Wiedza Edukacja Rozwój", a także współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W Bydgoszczy realizowano go w 8 placówkach: Przedszkolu nr 11, Przedszkolu nr 20, SP nr 10, SP nr 27, SP nr 66, Technikum nr 4 w Zespole Szkól Chemicznych, Branżowej Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Drzewnych oraz w VII LO.

         Pilotaż pokazał, że możliwe jest zbudowanie szkoły, w której wszyscy uczniowie mają zapewnione warunki do rozwoju oraz nauczania-uczenia się, uwzględniającego ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z grupą zróżnicowaną. Przez dwa lata działalności SCWEW bydgoskie placówki oświatowe uczestniczące w pilotażu mogły liczyć, m.in., na wsparcie nauczycieli w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Zadbano też o podnoszenie kompetencji kadry oraz pracowników szkół i przedszkoli (specjalistyczne szkolenia, warsztaty, konsultacje i prowadzenie zajęć oraz lekcji otwartych). Placówki miały np. możliwość wypożyczania nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego. Udostępniono im także materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zaoferowano pomoc w dostosowaniu podręczników, programów i skutecznych metod pracy. Nie zabrakło też współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom oraz ich rodzinom, a także jednostkami administracji publicznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami ochrony zdrowia, ośrodkami edukacji nauczycieli oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

           Analiza porównawcza ankiet na zakończenie pilotażu wskazała na wyraźny wzrost wiedzy nauczycieli na temat edukacji włączającej. Widać to szczególnie w organizacji pracy i projektowania przestrzeni klasy, znajomości zasad planowania zajęć w grupie zróżnicowanej, doborze środków dydaktycznych, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów czy wykorzystywaniu zróżnicowanych metod i form współpracy z rodzicami uczniów. To pokazuje, że potrzebne i wręcz niezbędne jest kontynuowanie tej inicjatywy i dalsze instytucjonalne wsparcie nauczycieli, o które oni sami w przeważającej liczbie zabiegają.

 
 

Krzysztof Nowaczyk - ekspert ds. informacji i ewaluacji SCWEW

 

 

 

 

VII etap działalności SCWEW w Bydgoszczy

     Kolejny, siódmy już etap działalności bydgoskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą przypadł na pierwsze trzy miesiące 2023r. SCWEW kontynuował w tym czasie realizację zadań narzuconych przez nowe wyzwania oświatowe, koncentrujące się na zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiej szkoły, czy przedszkola uczęszczają.

 W trosce o bezpośrednie wsparcie w rozwijaniu dostępności procesu nauczania – uczenia się na poziomie lokalnym bydgoski SCWEW przeprowadził w okresie I-III.2023r. :

 • 7 obserwacji wspierających, inaczej zwanych superwizjami koleżeńskimi. W ramach takich działań specjaliści SCWEW obserwują zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, przekazując uwagi i rekomendacje dotyczące procesu nauczania oraz innych trudności i zaburzeń w zakresie funkcjonowania i relacji, jakie występują w klasie/grupie zróżnicowanej.
 • Konsultacje indywidualne dla 8 dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów SCWEW w liczbie 24 godzin.Konsultacja to udzielenie odpowiedzi na pytania, rozstrzygnięcie wątpliwości bądź znalezienie rozwiązań danego problemu w ramach
  realizowanego wsparcia przez SCWEW.
  W jednym ze spotkań Lidera SCWEW z Dyrektorami i koordynatorami uczestniczyła p. Magdalena Buschmann, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UM Bydgoszczy.
 • 16 konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Konsultacje to próby doboru jak najbardziej właściwych rozwiązań w zdiagnozowanych obszarach wsparcia, adekwatne do specyfiki funkcjonowania każdego dziecka i grupy zróżnicowanej
 • 8 działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Poprzez wspólne analizowanie przyczyn trudności weryfikuje się skuteczność podjętych działań. Przykładowe szkolenia VII etapu:
  • "Mediacje szkolne i rówieśnicze" - procedury prowadzenia mediacji w sprawach szkolnych i rówieśniczych, funkcja i zadania oraz rola mediatora w mediacjach szkolnych i rówieśniczych, obszary zastosowań mediacji szkolnych i rówieśniczych;
  • Udział kadry, koordynatorów i n-li szkól ogólnodostępnych w szkoleniu Trening Umiejętności Społecznych przeprowadzonym przez autora programu kaktus, reprezentującego Pracownię Wsparcia Psychologicznego w Łodzi. Trening Umiejętności Społecznych to terapia, dzięki której dzieci uczą się, jak się efektywnie komunikować, rozwiązywać konflikty, współpracować z innymi oraz radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Umożliwia nie tylko ćwiczenie szeregu konkretnych umiejętności, ale i rozwój przydatnych w życiu postaw: aktywnego słuchania, przyjmowania krytyki i radzenia sobie z nią oraz zdrowej asertywności.
  • Szkolenie dotyczące wykorzystania technologii asystującej w Ośrodku Wsparcia i Testów w Bydgoszczy
  • Udział w szkoleniu Inkluzja jako edukacja wysokiej jakości i dostępna dla wszystkich osób uczących się przeprowadzonym przez Centrum Rozwoju Edukacji A-Z - praktyczne rozwiązania w celu zwiększenia jakości i dostępności edukacji włączającej w szkole i przedszkolu.
  • Ponadto szkolenia z zakresu : Zaburzenia przetwarzania słuchowego; Tutoring rówieśniczy; Obsługa sprzętu multimedialnego.
 • 16 zajęć modelowych w tym lekcji otwartych na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
 • 16 konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i uczniów. Konsultacje odbywały się cyklicznie wg ustalonego plany pracy lekarza psychiatry i psychologa np. Omówienie i wykorzystanie testu ADOS; Preorientacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnościami
 • Szkolenie w ramach Sieci współpracy, która umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w aspekcie poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami
 • Bieżące instruktaże dotyczące prawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu i pomocy dydaktycznych, wskazówki dotyczące możliwości technicznych i wykorzystania. W Wypożyczalni SCWEW zaksięgowanych jest 234 pozycji różnorodnych pomocy dydaktycznych. Dzięki rzeczowym konsultacjom z koordynatorami SCWEW, będą one powiększone o kolejne, nowe i dedykowane egzemplarze.

     Cała kadra bydgoskiego SCWEW, a więc lider, eksperci i koordynatorzy placówek objętych pilotażem brali udział w styczniu i lutym br. w szkoleniach uzupełniających organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Mieliśmy przyjemność uczestniczenia we wszystkich zaproponowanych przez ORE szkoleniach. W bogatej ofercie znalazły się następujące propozycje :

- Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej (poznanie zachowań dziecka i sposobów reagowania na nie) jako podstawy projektowania działań edukacyjnych

Celem ogólnym szkolenia było wyposażenie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w wiedzę, umiejętności i narzędzia do stosowania oceny funkcjonalnej poprzez :

●zapoznanie uczestników z klasyfikacją ICF

●wypracowanie narzędzi do przeprowadzenia oceny funkcjonalnej

●wypracowanie wzorów dokumentów zgodnie z klasyfikacją ICF

●zaplanowanie wsparcia dla dziecka, ucznia w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny funkcjonalnej z uwzględnieniem analizy i możliwości modyfikowania zachowań dziecka

- Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia.

Celem ogólnym szkolenia było wyposażenie nauczycieli w umiejętność tworzenia tekstów i materiałów edukacyjnych łatwych do czytania i zrozumienia poprzez :

●zapoznanie uczestników ze standardami plain language

●zapoznanie uczestników ze standardami easy to read

●wypracowanie metod zredagowania tekstu zgodnie ze standardami tekstu łatwego do czytania i rozumienia

- Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?

Celem ogólnym szkolenia było doskonalenie wiedzy i umiejętności lidera i kadry SCWEW z obszaru wypalenia zawodowego, radzenia sobie i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez :

●zapoznanie uczestników szkolenia z sygnałami i symptomami ostrzegawczymi wypalenia zawodowego oraz definicją syndromu wypalenia zawodowego

●wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności rozpoznawania oznak oraz przeciwdziałania/zapobiegania przyczynom wypalenia zawodowego, w tym strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz sposoby eliminowania źródeł stresu

●poznanie zasad korzystania z superwizji edukacyjnej w kontekście przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzeniu sobie z jego skutkami

- Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny.

Celem ogólnym szkolenia było wyposażenie lidera i kadry SCWEW w wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne udzielanie oraz korzystanie z obserwacji wspierającej/superwizji edukacyjnej w kontekście dokonywania samooceny na rzecz monitorowania jakości oferowanego wsparcia poprzez :

●zapoznanie z rolą i znaczeniem superwizji w pracy zawodowej nauczyciela

●poznanie technik oraz możliwości budowania i podnoszenia jakości relacji i współpracy w edukacji

●zapoznanie z różnymi metodami pracy superwizyjnej

●wyposażenie w umiejętności organizowania, prowadzenia oraz korzystania z superwizji indywidualnych i grupowych

- Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

Celem ogólnym szkolenia było wyposażenie lidera i kadry SCWEW w praktyczne umiejętności stosowania w praktyce edukacyjnej zasad uniwersalnego projektowania (UDL) poprzez :

●zapoznanie z zasadami uniwersalnego projektowania w edukacji

●wyposażenie w praktyczne umiejętności racjonalnego dostosowania oraz modyfikowania procesu edukacyjnego

●wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczne umiejętności zaplanowania zajęć lekcyjnych w duchu uniwersalnego projektowania (w tym scenariusze zajęć, racjonalne dostosowanie przestrzeni klasy, szkoły czy materiały dydaktyczne)

●zapoznanie z przykładami/ dobrymi praktykami z obszaru racjonalnego dostosowania w edukacji

- Współnauczanie - co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej.

Celem ogólnym szkolenia było wyposażenie lidera i kadry SCWEW w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć w duchu co-teachingu poprzez :

●wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu skutecznych metod i technik nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem co-teachingu

●wyposażenie uczestników w umiejętności praktyczne zastosowania co-teachingu w pracy nauczyciela

●wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu 6 modeli co-teachingu oraz umiejętności praktycznego zastosowania ich w pracy nauczyciela i projektowaniu zajęć edukacyjnych

●poznanie korzyści z zastosowania metody co-teachingu w pracy nauczyciela

- Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli?

Celem ogólnym szkolenia było wyposażenie lidera i kadry SCWEW w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do skutecznej pracy z dorosłymi poprzez :

●zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z zakresu andragogiki, oraz organizacji procesu doskonalenia dorosłych

●zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami procesu grupowego, pracy z grupą, zespołem

●zapoznanie uczestników ze sposobami efektywnego przekazywania wiedzy

●poznanie zasad i nabycie umiejętności skutecznej komunikacji

●pokazanie sposobów efektywnego motywowania uczestników

●zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z oporem, krytyką, oceną

Ponadto Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER, zorganizował konferencję : „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”, która odbyła się stacjonarnie w dniach 30-31.01.2023 r. w Warszawie.

Zaproszenie na konferencję zostało skierowane do liderów, ekspertów, specjalistów i przedstawicieli organów prowadzących oraz instytucji wspierających i współpracujących ze Specjalistycznymi Centrami Wspierającymi Edukację Włączającą. Jako bydgoski SCWEW wzięliśmy w niej również udział, poszerzając znakomicie wiedzę chociażby z takich tematów poruszanych na konferencji jak : - Rola szkoły w profilaktyce zachowań ryzykownych / w profilaktyce zdrowia psychicznego - Architektura dobrych emocji w szkole - Możliwości i formy interwencji kryzysowej na poziomie szkoły.

           Rzeczowe konsultacje w gronie informatyków, Lidera i Eksperta ds. technologii wspomagających na temat ostatecznej wersji nowej strony internetowej SCWEW przyniosły wymierny skutek w postaci wizualnej poprawy i zwiększenie stopnia jej czytelności.

         Kontynuowano ustalenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Bydgoszczy, dotyczące wyceny umiejscowienia kolejnych plakatów wewnątrz autobusów komunikacji miejskiej i oklejenia tyłów autobusów w ramach III edycji kampanii społecznej SCWEW

       Na przełomie stycznia i lutego 2023r. rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji konferencji podsumowującej działalność SCWEW w okresie pilotażowym. Zwracając się z propozycją współpracy szczególnie w części merytoryczno – naukowej spotkaliśmy się z bardzo życzliwym i przychylnym przyjęciem pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W okresie od lutego do maca kilkakrotnie spotykaliśmy się stacjonarnie i on line, aby wypracować niezbędne dokumenty i ostateczny przebieg konferencji. W Komitecie Naukowym Konferencji jako przewodniczący weźmie udział Prof. dr hab. Piotr Kostyło Kierownik katedry Wydziału Pedagogiki UKW , Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Dr Maciej Jabłoński Pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW i Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Pedagogiki UKW. Natomiast w Komitecie Organizacyjnym Konferencji wraz z Liderem i Ekspertem ds. informacji i ewaluacji SCWEW bierze udział Dr Iwona Mandrzejewska-Smól, adiunkt na Wydziale Pedagogiki UKW. Konferencja naukowo – szkoleniowa, podsumowująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy „Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich” odbędzie się 19 maja 2023r. w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Współorganizatorami tego wydarzenia będą : Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy, Katedra Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

     Odmienną, aczkolwiek bardzo ciekawą propozycją współpracy SCWEW i UKW w Bydgoszczy jest zaproszenie do wydania wspólnej książki, którą złożył w lutym br. p. Dr Maciej Jabłoński Pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW. Będą to bajki wierszowane, do których ilustracje przygotują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. „Pomysł, jak i sam proces przygotowania książki z jej etapem końcowym będzie znakomitym przykładem inkluzji społecznej, w której Wszyscy jesteśmy istotną częścią społeczeństwa pomimo tego, iż każdy z Nas wypełnia inne zadania i pełni inną rolę w życiu. Tak samo w tym działaniu, mamy ilustratorów, autora, wydawcę i promotora. Dzięki czemu powstaje/powstanie wspólne dzieło”. Wspierając pomysł, aktywnie uczestniczymy w jego realizacji.

       Dzięki partnerstwu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy możliwe jest ciągłe pogłębianie i poszerzanie wiedzy potrzebnej i niezbędnej do codziennego wspierania najważniejszych filarów wdrażania edukacji włączającej oraz odważnego wskazywania kluczowych warunków, które są niezbędne do trwałości i wysokiej jakości edukacji w polskiej szkole i przedszkolu. Powyższa kwestia znajdzie się w treściach publikacji wymaganej w kolejnym, ósmym etapie działalności SCWEW

Krzysztof Nowaczyk - ekspert ds. informacji i ewaluacji SCWEW

 

 

 

VI etap działalności SCWEW w Bydgoszczy

   Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą na okres każdego 3 miesięcznego etapu pracy, ustala Harmonogram działań, który musi być spójny z Ogólnym Modelem funkcjonowania SCWEW jako wynikiem nowych rozwiązań wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W trosce o bezpośrednie wsparcie w rozwijaniu dostępności procesu nauczania – uczenia się na poziomie lokalnym bydgoski SCWEW przeprowadził w okresie X-XII.2022r. :

 • 7 obserwacji wspierających, inaczej zwanych superwizjami koleżeńskimi. W ramach takich działań specjaliści SCWEW obserwują zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, przekazując uwagi i rekomendacje dotyczące procesu nauczania oraz innych trudności i zaburzeń w zakresie funkcjonowania i relacji, jakie występują w klasie/grupie zróżnicowanej.
 • 16 konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Konsultacje to próby doboru jak najbardziej właściwych rozwiązań w zdiagnozowanych obszarach wsparcia, adekwatne do specyfiki funkcjonowania każdego dziecka i grupy zróżnicowanej
 • 8 działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Poprzez wspólne analizowanie przyczyn trudności weryfikuje się skuteczność podjętych działań. Przykładowe szkolenia VI etapu: Afazja dziecięca i mutyzm- diagnoza i terapia w aspekcie pedagogicznym; Dziecko z autyzmem w klasie zróżnicowanej; Nawigator osobowości.
 • 16 zajęć modelowych w tym lekcji otwartych na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
 • 3 konsultacje jako wsparcie dla dyrektorów 8 placówek uczestniczących w projekcie oraz dla koordynatorów ds. edukacji włączającej
 • 16 konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i uczniów. Konsultacje odbywały się cyklicznie wg ustalonego plany pracy lekarza psychiatry i psychologa
 • 2 szkolenia w ramach Sieci współpracy, która umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w aspekcie poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami
 • Instruktaże dotyczące prawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu i pomocy dydaktycznych, możliwości technicznych i wykorzystania. W opracowanym w listopadzie 2022r. Zestawieniu sprzętu dostępnego w Wypożyczalni SCWEW zaksięgowanych jest 234 pozycji różnorodnych pomocy dydaktycznych.

W ramach działalności bydgoskiego SCWEW nawiązano współpracę wiodącymi bibliotekami w Bydgoszczy. W specjalnie opracowanych tematycznie bibliografiach udostępniane są materiały związane z Edukacją włączającą.

 • Materiały dostępne w Bibliotece Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

- edukacja włączająca - Bibliografia

 • Zestawienia bibliograficzne w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

- Autyzm; Biblioterapia; Edukacja włączająca; Integracja sensoryczna; Język polski jako obcy; Niepełnosprawność, Prawa dziecka

Istotną formą w działaniach Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą jest dbałość o rozpowszechnianie idei Edukacji włączającej. Bydgoski SCWEW kontynuował rozpoczętą 8 czerwca 2022r. Kampanię społeczną polegającą na zwiększeniu świadomości i wiedzy w środowisku lokalnym. W ramach tejże kampanii promującej Edukację włączającą zorganizowano Miejski event rekreacyjno – sportowy „Szkoła równych szans, dla wszystkich, w którym wzięło udział 13 bydgoskich placówek oświatowych. Były to 2 reprezentacje  Przedszkoli, 5 Szkół Podstawowych, 3 Ośrodki Szkolno – Wychowawcze i 3 Szkoły Ponadpodstawowe. Razem w trakcie imprezy uczestniczyło ok.  200 osób.  

 • Powyższa impreza poprzedzona została wizytą w Radio Eska i wywiadami emitowanymi w tejże rozgłośni; stacja ta dała także swój patronat dla tego przedsięwzięcia
 • Wydrukowano plakaty i ulotki przybliżające działalność SCWEW i ideę samej edukacji włączającej
 • Zaprojektowano i zakupiono banery, które umieszczono w widocznych miejscach na ogrodzeniach wszystkich zaangażowanych szkół
 • Zakupiono koszulki i czapeczki z logo SCWEW Bydgoszcz dla uczestników powyższego eventu.
 • Zakupiono rolapy, które wykorzystywane są we wszystkich przedsięwzięciach SCWEW
 • Zakupiono długopisy z logo SCWEW, które wykorzystywane są w kampanii społecznej
 • Rozpowszechniana w trakcie eventu idea edukacji włączającej ukazała się w Oficjalnym Serwisie Bydgoszczy, TVP3 Bydgoszcz,Radio PiK, w prasie bydgoskiej „Express Bydgoski” i czasopiśmie nauczycielskim UczMy
 • Na bazie zdjęć z eventu powstał film promujący ideę Edukacji włączającej, który można zobaczyć na stronie www.sosw3.bydgoszcz.pl

   Od listopada br. Kampania społeczna na rzecz Edukacji włączającej przybrała na sile, rozprzestrzeniając się na całe miasto.

 • Lider SCWEW został zaproszony do redakcji TVP3 Bydgoszcz, w której udzielił wywiadu dotyczącego praktycznej działalności SCWEW w Bydgoszczy, który został wyemitowany w tzw. „Rozmowie dnia” 21.11.2022r.
 • Opracowane i zamówione zostały spoty reklamujące działalność SCWEW w Bydgoszczy i zapraszające do współpracy, które pojawiają się od listopada br. 3 razy dziennie w Radio ESKA
 • Zamówiono bilboard, który stoi na jednej z głównych ulic Bydgoszczy z charakterystycznym logo SCWEW (XII.2022-I.2023)
 • Zaprojektowano reklamy w postaci oklejenia autobusów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz plakaty umieszczone wewnątrz pojazdów (XII.2022-I.2023)
 • Zamówiono kolejne koszulki z logo SCWEW, długopisy, plakaty i ulotki, które posłużą do uatrakcyjniania przedsięwzięć związanych z realizacją kampanii społecznej na rzecz Edukacji włączającej

   Obszerna dokumentacja zdjęciowa, tekstowa i dźwiękowa znajduje się na stronie www.sosw3.bydgoszcz.pl w zakładce „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – SCWEW

   Eksperci SCWEW uczestniczyli także w trakcie VI etapu działalności SCWEW w Bydgoszczy w ważnych społecznie wydarzeniach w wymiarze miejskim i ogólnopolskim, w których propagowali i promowali bydgoski SCWEW i samą Edukację włączającą.

 • W ramach imprezy 50-lecie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy – 20 października 2022r.

Zaproszeni goście obdarowani zostali specjalnie zaprojektowanymi i zakupionymi kalendarzami na 2023r. z logo i informacjami na temat bydgoskiego SCWEW; kalendarze trafiły także do wielu instytucji miasta Bydgoszczy – np. Urząd Miasta, Rada Miasta, Kuj. – Pom. Kuratorium Oświaty, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, bydgoskie szkoły i przedszkola ogólnodostępne

 • W ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości”, w auli Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy 21.11.2022r.

W trakcie części praktycznej Konferencji, dwie nasze ekspertki poprowadziły warsztaty pad nazwą: Praca z grupą zróżnicowaną - studia przypadków.

Krzysztof Nowaczyk

 

 

 

 

Zrealizowane zadania SCWEW Bydgoszcz

w trakcie piątego – wakacyjnego etapu działalności

          Piąty etap działalności przypadł czasowo na okres wakacji i początku nowego roku szkolnego 2022/2023. Działania SCWEW w tym czasie w żadnym razie nie podlegały zawieszeniu. Umożliwiły je chociażby czynne przedszkola i organizowane w szkołach formy letniego wypoczynku dla uczniów w postaci np. półkolonii. W oparciu o dostosowany do powyższych faktów Harmonogram przedsięwzięć - w terminie od 1.07 do 30.09. 2022r. wsparcie placówek ogólnodostępnych, uczestniczących w projekcie odbywało się w następujących formach :

- superwizje koleżeńskie w 6 placówkach

- konsultacje dla dyrektorów on – line

- w ramach zajęć modelowych zorganizowano :

 • zajęcia czytelnicze,
 • rytmiczno – ruchowe Zumba
 • zajęcia terapii ręki
 • integrujące zajęcia doświadczania świata
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

- w ramach działań doradczo – szkoleniowych odbyły się zajęcia :

 • Afazja i mutyzm - diagnoza różnicowa i terapia w praktyce pedagogicznej
 • Zestaw ćwiczeń korekcyjnych kształtujących prawidłową postawę ciała

- w ramach konsultacji eksperckich udzielono wsparcia w kwestiach :

 • lęku w autyzmie
 • komunikacji w autyzmie
 • zaburzeń sensorycznych w autyzmie
 • strategii deeskalacji zachowań trudnych
 • przeciwdziałaniu wadom postawy i tendencji do ich powstawania

- w ramach wsparcia specjalistycznego dla rodziców pomoc ekspercką otrzymali rodzice :

 • dziecka wybitnie zdolnego
 • dzieci z tendencjami do powstawania wad postawy

         W czwartym etapie działalności SCWEW w Bydgoszczy zapoczątkowała swoje istnienie Sieć współpracy dla liderów i kadry SCWEW. Sieć to przestrzeń, to system umożliwiający wymianę doświadczeń między uczestnikami, nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek oświatowych, poszerzenie kompetencji zawodowych i osobistych uczestników, upowszechnianie dobrych praktyk oraz merytoryczne i metodyczne wsparcie przez ekspertów. Sieć ułatwia dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób długofalowy, systematyczny, oparty na zaufaniu, na wzajemności oraz będący procesem niehierarchicznym. To szansa na zespołową i efektywną pracę. I właśnie w ramach takiego współdziałania odbyły się w sierpniu i wrześniu : Warsztat pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania trudneoraz Praca z trudnym rodzicem.

         Z ważnych, zrealizowanych przez SCWEW Bydgoszcz, działań w piątym etapie wymienić należy także : nakręcenie filmu reklamującego edukację włączającą w ramach Kampanii społecznej SCWEW oraz umieszczenie w każdej placówce ogólnodostępnej realizującej projekt SCWEW, specjalnie wyprodukowanych w tym celu banerów.

         W trybie ciągłym funkcjonuje także Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego SCWEW, a całościowe Zestawienie pomocy edukacyjnych jest aktualizowane i udostępnione na stronie SCWEW Bydgoszcz. W tym miejscu nadmienić należy, iż nawet duże gabarytowo sprzęty jak ściana i podłoga interaktywna – są wykorzystywane już w kolejnych placówkach.

         Istotną formą aktywności SCWEW nawet w okresie wakacji jest sukcesywnie rozszerzająca się Grupa wsparcia i samokształcenia na Facebooku.

             W dniach 12–13.07.2022 r. w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER, zorganizował konferencję „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”. Udział w niej wzięła Lider SCWEW w Bydgoszczy, p. Aleksandra Kotecka.

               Zgodnie z § 3 pkt. 5 Umowy nr 10/2021 powierzenia grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" (SCWEW), Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, jako Grantodawca zrealizował w Bydgoszczy w dniu 25 lipca 2022r.pierwszą wizytę monitorującą. W jej zakresie było :

1. Wykonanie zapisów ww. umowy,
2. Prawidłowość sporządzania dokumentacji projektowej oraz jej przechowywania.

                Kontrola przeprowadzona została przez upoważnionych pracowników tj.:
1.    Agnieszkę Pietrykę - Kierownika projektu SCWEW2,

2. Weronikę Jakubowską -  Specjalistę ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych SCWEW2. 

               W dniach 15–16 września 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą podsumowujące rok działania SCWEW-ów i wyznaczające dalsze kierunki pracy. W pierwszym dniu podsumowano wizyty monitorujące, które odbyły się w SCWEW-ach od kwietnia do sierpnia 2022 r. Przedstawiono wnioski ze sprawozdań, konsultacji ekspertów, obserwacji działań oraz ewaluacji i monitorowania SCWEW, rozmawiano o sieci współpracy dla liderów i kadry SCWEW, omówiono dobre praktyki i propozycje rozwiązań w zakresie metod i form pracy, ze szczególnym uwzględnieniem superwizji oraz zajęć/lekcji modelowych, podsumowano zakres działań realizowanych przez SCWEW-y w okresie wakacji. Aktywny udział w spotkaniu wzięła reprezentująca SCWEW Bydgoszcz, Lider Aleksandra Kotecka.

Opracowanie K. Nowaczyk

 

 

 

 

Otwórz się na Edukację włączającą

- podsumowanie IV etapu działalności SCWEW

        „Szkoła równych szans, dla wszystkich” – takie motto przyświeca Specjalistycznemu Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW),które już od roku funkcjonuje w Bydgoszczy, obejmując pilotażowym programem 8 placówek ogólnodostępnych. SCWEW zajmuje się udzielaniem skutecznego wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry oraz zapewnienia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możliwości pełnego rozwoju na każdym etapie kształcenia. Jak ważne i zasadne jest takie wsparcie wystarczy prześledzić wyniki ankiety, w którejnauczyciele tychże placówek jasno wskazują na 5 najistotniejszych trudności w ich codziennej pracy w organizowaniu zajęć / lekcji w grupach różnorodnych, są to: Zaburzenia zachowania, Wady słuchu, Niepełnosprawność intelektualna, Spektrum autyzmu oraz Wady wzroku. Poza tym nie należy zapominać o obiektywnych trudnościach i wyzwaniach, z jakimi zmagają się szkoły i przedszkola, które przyjmują dzieci i uczniów z Ukrainy są kolejnym egzaminem na tu i teraz polskiej oświaty.

           SCWEW oprócz aktywności opisanych w sprawozdaniach z poprzednich etapów działalności, skupia się obecnie na: Indywidualnych konsultacjach dla dyrektorów i nauczycieli; Wsparciu specjalistycznym dla rodziców i ich dzieci; Obserwacjach wspierających i Superwizjach koleżeńskich, a także na Modelowych zajęciach na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Nowością w zakresie działań wspierających jest utworzenie Sieci współpracy i samokształcenia, która będzie nie tylko formą wsparcia wszystkich osób zaangażowanych, ale możliwością pogłębiania wiedzy i dzielenia się nią z innymi.W skrócie,wspomaganie to będzie polegało na wymianie doświadczeń w celu doskonalenia swojej pracy. Jak wiadomo efekt organizacyjny osiągnięty przez każdego członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami jest większy, niż efekt możliwy do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.

             Do największych jednak zadań realizowanych przez SCWEW w Bydgoszczy, nalezało zorganizowanie w marcu br. Ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych. Wzięli w niej udziałwłodarze miasta, przedstawiciele KP Kuratorium Oświaty i wszystkich instytucji wspierających, dyrektorzy i nauczyciele zainteresowanych szkół, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, PFRON, oraz wybitni specjaliści w dziedzinie edukacji włączającej z Uniwersytetów i Szkół Wyższych w Polsce i na Litwie.W pierwszej części Konferencji, prelegenci przybliżyli tematykę edukacji włączającej zarówno w aspekcie lokalnym, jak i ogólnopolskim.W drugiej części dowiedzieliśmy się jak nowy model edukacji kształtuje się na Litwie oraz wzięliśmy udział w debacie, w której o swoich doświadczeniach z edukacją włączającą opowiedzieli: dyrektor szkoły, nauczyciel i rodzic.Wreszcie w III części zagłębiliśmy się w zasobach i możliwościach szkoły ogólnodostępnej dla uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : autyzm, zaburzenia depresyjne i z dysfunkcją wzroku.O ogromnym zainteresowaniu i atrakcyjności Konferencji niech świadczy fakt pełnego audytorium dla uczestników stacjonarnych w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz średnio ok. 200 gości on-line.

             Na koniec chciałbym przybliżyć jeszcze jedną, zorganizowaną z dużym rozmachem inicjatywę SCWEW, w czerwcu br.Kampanię społeczną na rzecz edukacji włączającej. Organizatorom przedsięwzięcia czyli liderowi, ekspertom i koordynatorom SCWEW bardzo zależało na dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Już na kilka tygodni przed eventem w Radio Eska można było usłyszeć rozmowy nagrane z członkami SCWEW propagujące ideę edukacji włączającej i zapraszające do udziału w kampanii. Dzięki naszemu zaangażowaniu otrzymaliśmy Patronat medialny od TVP 3 i Radio Eska. Oceniamy, że zasięg naszego oddziaływania zdecydowanie przekroczył granice naszego miasta. Na potrzeby realizacji kampanii wydrukowaliśmy stosowne plakaty, ulotki, nalepki i banery. Zakupiliśmy różnokolorowe koszulki i czapeczki z logo SCWEW w Bydgoszczy dla uczestników i organizatorów. Przygotowaliśmy 10 specjalnie przemyślanych stanowisk dostosowanych do możliwości uczestników. Zadbaliśmy o ich oznaczenie piktogramami i balonami z logo SCWEW. Przedszkolaki i uczniowie musieli wykazać się nie tylko sprawnością, pomysłowością i kreatywnością, ale także pokonywaniem zadań, w których ograniczony był dostęp do zmysłu wzroku, słuchu czy ruchu. Zaprosiliśmy 13 placówek oświatowych , które reprezentowane były przez 10 uczniów bądź przedszkolaków z opiekunami. Dziesięć z tych placówek brało udział w bezpośrednich zadaniach i zabawach na stanowiskach. Były to 2 przedszkola, 5 szkół podstawowych, a także 3 ośrodki szkolno – wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, słabo słyszących i słabo widzących. Natomiast uczniowie 3 placówek ponadpodstawowych pełnili rolę wolontariuszy. Razem w trakcie imprezy gościliśmy ok.  170 osób. Warto odnotować, że zakupiliśmy także soki i owoce wydawane uczestnikom w specjalnym namiocie „Zdrowej żywności” oraz zamówiliśmy cysternę krystalicznej wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wod. - Kan. w Bydgoszczy. Zależało nam także, aby to ważne społecznie wydarzenie miało swoistą oprawę, czyli atrakcyjną Ceremonię Otwarcia oraz Ceremonię Zamknięcia z rozdaniem Certyfikatów uczestnictwa dla każdej szkoły i przedszkola. Placówka, której udało się najlepiej przejść przez wszystkie 10 stanowisk otrzymała także ogromną, przechodnią maskotkę goryla, ponieważ mamy zamiar cyklicznie kontynuować powyższy sposób docierania do społeczeństwa z ważnym przekazem. W ocenie organizatorów Miejski event rekreacyjno – sportowy w ramach kampanii społecznej wspierającej edukację włączającą  „Szkoła równych szans, dla wszystkich znakomicie wypełnił swój cel, którym było poszerzenie świadomości członków społeczności lokalnej dotyczącej zróżnicowanych potrzeb osób żyjących, uczących się i funkcjonujących właśnie w tej lokalnej społeczności, lokalnej szkole i lokalnym przedszkolu. Ponadto przybliżając aspekty związane z budowaniem edukacji włączającej w ogromnym stopniu zintegrował uczniów i nauczycieli z placówek szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnego.

             Aktywność i dokonania bydgoskiego SCWEW są oceniane bardzo pozytywnie, czego dowodem była obecność na evencie Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Iwony Waszkiewicz i Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu p. Magdaleny Buschmann. 

Krzysztof Nowaczyk, SOSW 3, Bydgoszcz

Więcej informacji znajdziesz na stronie : sosw3.bydgoszcz.pl

 

Festyn integracyjny "GORILLAS" inaugurujący kampanie społeczną Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającą

http://www.sosw3.bydgoszcz.pl/2022/06/festyn-integracyjny-gorillas-inaugurujacy-kampanie-spoleczna-specjalistycznego-centrum-wspierajacego-edukacje-wlaczajaca/#prettyPhoto

 

 

Aktywna działalność Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej SCWEW w kolejnym IV etapie pracy

        Już od ponad pół roku SCWEW zajmuje się udzielaniem wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możliwości pełnego rozwoju na każdym etapie kształcenia.

       Zespół ekspertów i specjalistów SCWEW wykorzystuje w pracy terapeutycznej zanalizowane diagnozy oczekiwań poszczególnych placówek biorących udział w projekcie, a także wspiera bieżące przypadki i zaistniałe potrzeby, często wymagające nagłej pomocy. Comiesięczny harmonogram działalności zawiera cały zakres zaplanowanych wydarzeń w postaci :

 • Rady szkoleniowe w placówkach objętych projektem
 • Zajęcia modelowe
 • Bezpośrednie wsparcie specjalistyczne dla dzieci, uczniów i rodziców
 • Konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców
 • Obserwacje i superwizje
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Sieć współpracy i samokształcenia
 • Systematyczne doposażanie i wypożyczanie specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych

         Zdecydowanie największym jednak zadaniem do realizacji przez SCWEW w Bydgoszczy, w obecnie realizowanym etapie działalności było zorganizowanie 19 marca br. ogólnopolskiej konferencji dotyczącej wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych Szkoła równych szans, dla wszystkich”.

         W pierwszej części Konferencji, prelegenci przybliżyli tematykę edukacji włączającej zarówno w aspekcie lokalnym, jak i ogólnopolskim.

         W drugiej części dowiedzieliśmy się jak nowy model edukacji kształtuje się na Litwie oraz wzięliśmy udział w debacie, w której o swoich doświadczeniach z edukacją włączającą opowiedzieli: dyrektor szkoły, nauczyciel i rodzic.

         Wreszcie w III części zagłębiliśmy się w zasobach i możliwościach szkoły ogólnodostępnej dla uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : autyzm, zaburzenia depresyjne i z dysfunkcją wzroku.

         O ogromnym zainteresowaniu i atrakcyjności Konferencji niech świadczy fakt pełnej, 50 osobowej sali konferencyjnej KPSW w Bydgoszczy oraz średnio ok. 180 gości on-line.

        

         Natomiast 8 czerwca 2022 planujemy w ramach Kampanii Społecznej zorganizowanie dużej imprezy plenerowej: Miejski event rekreacyjno – sportowy w ramach edukacji włączającej „Gorillas 2022” z udziałem ponad 10 bydgoskich placówek oświatowych. Celem przedsięwzięcia jest nagłośnienie i rozpropagowanie idei edukacji włączającej w Bydgoszczy, a szczególnie w bydgoskich szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Wartością dodaną, a zarazem innowacją będzie zintegrowanie w jednej imprezie placówek masowych i specjalnych – oprócz placówek ogólnodostępnych:

Przedszkole nr 11,

Przedszkole nr 20,

Szkoła Podstawowa nr 10,

Szkoła Podstawowa nr 27,

Szkoła Podstawowa nr 66,

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Chemicznych,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Drzewnych,

VII Liceum Ogólnokształcące

uczestniczyć będą także :

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

Kuj – Pom Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy

Kuj – Pom Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy

Zespół Szkół nr 31 w Bydgoszczy

         Event odbędzie się na terenie SOSW nr 3 i SP nr 10, na 10 specjalnie przygotowanych stanowiskach, gdzie oprócz walorów sprawnościowych, trzeba będzie jeszcze sprostać zadaniom z wyłączeniem zmysłu wzroku i słuchu. Ponadto konkurencje zakładają także jednoczesny, zunifikowany udział uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uczniami w normie intelektualnej. Zakładamy udział ponad 100 uczestników, którzy będą rywalizować i odnosić sukcesy w konfrontacji zespołowej, w każdym z 10 przygotowanych zadań. Natomiast część uczniów szkół średnich podejmie się roli wolontariusza na evencie.

         Informacją o wydarzeniu obejmiemy UM Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty, Radę Osiedla, instytucje partnerskie (MOEN, PPP 1, PPP 2), Prasę, Radio i Telewizję.

 

Krzysztof Nowaczyk

SCWEW Bydgoszcz                                                                                                                            Bydgoszcz, 25.04.2022r.

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej

 

- aktywna działalność SCWEW w kolejnym etapie pracy

 

     Celem edukacji włączającej  jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. To „zwiększanie szans edukacyjnych” powinno odbywać się na podstawie właściwego i indywidualnego doboru metod wsparcia. Te z kolei, wraz z decyzjami dotyczącymi doboru działania pedagogicznego powinny być podejmowane przez zespól specjalistów pracujących bezpośrednio z dzieckiem, po gruntownym namyśle, opartym na ustawicznie pogłębianej i modyfikowanej – w związku ze zmianami rozwojowymi – diagnozie funkcjonalnej.

 

     Dla prawidłowej oceny potrzeb 8 placówek oświatowych opracowany został „Arkusz pogłębionej diagnozy przedszkola/szkoły ogólnodostępnej”. W trakcie analizy ilościowej i jakościowej wszystkich diagnoz ustalono najważniejsze rodzaje przejawianych trudności przez uczniów. W opinii koordynatorów SCWEW istotny wpływ na naukę i zachowanie uczniów oprócz indywidualnych potrzeb edukacyjnych - ma przedłużający się czas pandemii.          

 

     Do najważniejszych trudności w wybranych bydgoskich placówkach oświatowych należą te związane z :

 

 • koncentracją uwagi, lękiem, depresją, wycofaniem społecznym i motywacją do działania
 • motoryką, ograniczoną aktywnością ruchową
 • specyficznymi trudnościami w nauce jak np. dysleksja
 • niepełnosprawnością intelektualną; Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera

 

Analiza „Arkuszy pogłębionych diagnoz” pozwoliła również na weryfikację najważniejszych potrzeb placówek pod względem konieczności przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i konsultacji. Oto wskazane, konieczne tematyki wsparcia instytucjonalnego :

 

 • Praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych – szczególnie dysleksja, zaburzenia mowy, wady wzroku i słuchu
 • Sposoby organizacji nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; Spektrum Autyzmu i   Zespołem Aspergera
 • Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi i agresywnymi u dzieci?
 • Praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją i niedostosowaniem społecznym
 • Edukacja włączająca w praktyce szkoły masowej - możliwości realizacji w licznych zespołach klasowych

 

     Kolejnym ważnym działaniem SCWEW było przygotowanie wykazu sprzętu specjalistycznego, przewidzianego do realizacji wsparcia przedszkola/szkoły ogólnodostępnej. Zmodyfikowany w stosunku do cen rynkowych i rzeczywistych potrzeb wykaz sprzętu zostanie opublikowany w następnej relacji z działalności SCWEW.

 

     Na potrzeby zorganizowanej i uporządkowanej działalności SCWEW, opracowane zostały uściślone Harmonogramy pracy dla poszczególnych grup oddziaływania w formie spotkań i konsultacji do końca grudnia 2021r.

 

 • Konsultacje indywidualne/grupowe dla dyrektorów i koordynatorów poszczególnych placówek ogólnodostępnych
 • Konsultacje dla rodziców/uczniów w specjalnie utworzonym Punkcie Konsultacyjnym dla Rodziców (patrz zał.1)
 • Konsultacje eksperckie Eksperta i Specjalisty       ds. edukacji włączającej
 • Konsultacje w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych , indywidualnych planów nauczania, indywidualnego toku nauki, indywidualnych programów WWR
 • Konsultacje związane z opracowaniem , dostosowaniem programów oraz nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy
 • Cykliczne spotkania koordynatorów i kadry SCWEW

 

     25 listopada br. odbyło się poprowadzone przez Ekspertów ds. Edukacji włączającej, szkolenie dla koordynatorów SCWEW i chętnych osób z placówek ogólnodostępnych pt. „Tożsamość osoby ze Spektrum Autyzmu”. Zważywszy na to, że spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zespół SCWEW ma nadzieję na liczny udział w organizowanych kolejnych szkoleniach mających odniesienie do wskazywanych w diagnozach potrzeb i trudności.

 

Krzysztof Nowaczyk

 

SCWEW Bydgoszcz

cswe

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu 2021r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy ukonstytuowało się i zaczyna funkcjonować Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Powstało w wyniku nowych wyzwań oświatowych, koncentrujących się na zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiej szkoły, czy przedszkola uczęszczają. Podstawowym, ale również innowacyjnym założeniem nowego modelu edukacji (edukacji włączającej) jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami nauczycieli i specjalistów placówek specjalnych z nauczycielami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu wspólnego poszukiwania jak najlepszych rozwiązań do zapewnienia każdemu dziecku sukcesów rozwojowych i edukacyjnych na miarę własnych możliwości.

Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Do najważniejszych zadań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) będą należały :

 • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów
 • Wspieranie tychże nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu
 • Prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW.
 • Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli.
 • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 • Wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi

   Nowatorskie, a wręcz pionierskie działania SCWEW będą aktywnie wspierały model edukacji włączającej, która bazuje na przekonaniu, że wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej.

Struktura organizacyjna SCWEW w Bydgoszczy :

Aleksandra Kotecka – lider zespołu

Jolanta Wierzbińska – ekspert ds. edukacji włączającej

Anna Bonisławska – specjalista ds. edukacji włączającej

Krzysztof Nowaczyk – ekspert ds. informacji i ewaluacji

Tadeusz Rybski – ekspert ds. technologii wspomagających

oraz

8 koordynatorów ds. edukacji włączającej

i współpracy ze SCWEW

w bydgoskich placówkach ogólnodostępnych :

Przedszkole nr 11

Przedszkole nr 20

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 27 Wioletta Rudnicka – Bykowska

Szkoła Podstawowa nr 66

Technikum nr 4 w Zespole Szkól Chemicznych

Branżowa Szkoła nr 5 w Zespole Szkół Drzewnych

VII Liceum Ogólnokształcące

 

 

KOLEJNY ETAP PRACY SCWEW

 

             W kolejnym etapie działania zespół SCWEW skupił się na rozpoznawaniu potrzeb i możliwości w zakresie edukacji włączającej w obszarze swojego działania, czyli w 8 bydgoskich, ogólnodostępnych placówkach oświatowych. W kontekście uzyskanych informacji z „Arkuszy wstępnej diagnozy przedszkola / szkoły ogólnodostępnej” powstał uszczegółowiony „Arkusz pogłębionej diagnozy przedszkola /szkoły ogólnodostępnej” (patrz zał. 1). Został on przesłany do placówek, których zadaniem będzie określenie najistotniejszych trudności i oczekiwań.

         Na bazie analizy wstępnych diagnoz 8 bydgoskich placówek stwierdzono największe deficyty i trudności w pracy w grupach zróżnicowanych z dziećmi :

 • - ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera
 • - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • - z zaburzeniami słuchu oraz
 • - ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia i dysortografia)

         Wyniki te wraz z efektami pogłębionej diagnozy przedszkola / szkoły ogólnodostępnej posłużą do wypracowania planu i modelu najbliższych działań SCWEW oraz konkretnej i sprecyzowanej realizacji wsparcia.

           Dla efektywnej działalności wspierającej edukację włączającą opracowany został model umiejscowienia SCWEW w strukturze współpracujących z nim podmiotów. Do nadrzędnych partnerów wspierających zaliczamy w szczególności organ prowadzący placówki oświatowe czyli Miasto Bydgoszcz oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.            Ważne i godne podkreślenia jest także wypracowanie partnerskich porozumień dotyczących realizacji zadań wspomagających SCWEW przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1.

           Istotną rolą współpracy z MOEN w Bydgoszczy będzie między innymi: wykorzystanie doświadczenia nauczycieli konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych w prowadzeniu szkoleń, konsultacji metodycznych oraz poszukiwania rozwiązań poszerzających ofertę konkretnego wsparcia w ramach SCWEW.  

           W zakresie współpracy z PPP nr 1 w Bydgoszczy liczymy na udział specjalistów między innymi w diagnozach indywidualnych uczniów, rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów oraz pomocy w planowaniu i realizacji celów terapeutycznych.    

           Równolegle odbywają się rozmowy z dyrektorami szkół i szkolenia rad pedagogicznych w zakresie rozumienia edukacji włączającej. Miało to miejsce już w następujących placówkach oświatowych :

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3

Przedszkole nr 11

Przedszkole nr 20

Szkoła Podstawowa nr 27

Technikum nr 4 w Zespole Szkól Chemicznych

                                                                                                                            

 

KOLEJNY ETAP DZIAŁALNOŚCI

         Kolejnym sztandarowym krokiem działalności Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Bydgoszczy, jest uruchomienie od 2 lutego br. Wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, który będzie mieścić się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Sprzęt i pomoce zostały zakupione wg zapotrzebowania złożonego przez koordynatorów 8 bydgoskich placówek ogólnodostępnych biorących udział w pilotażowym programie edukacji włączającej i będą wykorzystywane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

         Do najważniejszych pomocy możliwych do wypożyczenia są gry i zestawy sensoryczne, tunele, klawiatury, powiększalniki i lupy, tablety, skanery i laptopy, czytniki ebooków oraz programy multimedialne, a także ściany magiczne i podłogi interaktywne. Oferta wypożyczalni będzie stopniowo rozszerzana. Umożliwiając korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych opracowano następujące dokumenty : Regulamin wypożyczeń SCWEW, Wniosek o użyczenie sprzętu specjalistycznego, Umowę użyczenia oraz

Protokół zdawczo-odbiorczy. Ponadto powstał Harmonogram konsultacji z ekspertem ds. technologii SCWEW, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie prawidłowego użytkowania wypożyczanego sprzętu.

        Następnym, ważnym przedsięwzięciem jest zaplanowana od 8 lutego br. seria szkoleń dla nauczycieli, których tematyka jest ściśle związana z trudnościami i potrzebami placówek, wskazanymi przez koordynatorów SCWEW jako kluczowe. Wychodzą one naprzeciw zasadniczemu założeniu, że „wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej”.

           Rozbieżności w poziomie rozwoju między poszczególnymi dziećmi mogą być naprawdę znaczne. Są one naturalnym efektem nierównomiernego tempa w dojrzewaniu poszczególnych funkcji organizmu, zdolności, umiejętności, zainteresowań itp. Dotyczy to również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz wolniej się rozwijających. Nauczyciel musi w swoich działaniach dostosowywać tempo zajęć, metody i formy pracy tak, aby zarówno angażować każde dziecko z osobna, jak i organizować pracę całej grupy. Jest to ogromnie trudne zadanie, stąd tak wielka potrzeba konsultacji i doskonalenia umiejętności indywidualizacji w sposobie pracy nauczyciela w licznych zespołach klasowych i przedszkolnych.

Poniżej przedstawiam najbardziej oczekiwany zestaw szkoleń i warsztatów, który zapisany jest już w Harmonogramie bieżącego etapu działalności SCWEW :

„Edukacja włączająca w praktyce szkoły masowej i możliwości jej realizacji

w licznych zespołach klasowych”

„Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi i agresywnymi u dzieci”

„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów z autyzmem”

„Niwelowanie zachowań niepożądanych u uczniów z zespołem Aspergera”

„Praca z trudnym rodzicem”

„Wsparcie specjalistyczne dla rodziców z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej”

„Mutyzm wybiórczy u dzieci”

„Praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi , depresją i niedostosowaniem społecznym”

„Praca z uczniami ujawniającymi problemy w zakresie tożsamości płciowej”

Powyższe szkolenia i konsultacje poprowadzą eksperci i specjaliści ds. edukacji włączającej, doświadczeni pedagodzy, a także nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Każda z 8 uczestniczących placówek wyraziła gotowość do zorganizowania na swoim terenie wybranych szkoleń.

         Największym jednak zadaniem do realizacji przez SCWEW w Bydgoszczy, w obecnie realizowanym etapie działalności będzie zorganizowanie 19 marca br. Ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych. Planujemy w niej udział włodarzy miasta, kuratorium, przedstawicieli wszystkich instytucji wspierających, dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych szkół, prasę oraz wybitnych specjalistów w dziedzinie edukacji włączającej. Obecnie konferencja jest w fazie przygotowań. Nieodzowna będzie współpraca i konstruktywne pomysły dotyczące realizacji tego ważnego społecznie przedsięwzięcia. Oceniamy, że na przełomie lutego i marca br. będziemy rozsyłali szczegółowe programy oraz zaproszenia do udziału w konferencji.

         Bardzo dziękujemy za dotychczasową aktywność i zaangażowanie wszystkim dyrektorom uczestniczących w projekcie placówek oświatowych, koordynatorom, ekspertom i specjalistom edukacji włączającej, konsultantom instytucji wspierających z MOEN i PPP na czele oraz liczymy na dalszą owocną i profesjonalną współpracę w dziedzinie edukacji włączającej.

Aleksandra Kotecka - Lider zespołu SCWEW

Krzysztof NowaczykEkspert ds. informacji SCWEW