OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 NA ROK SZKOLNY 2023/24

Drukuj

 

nabór 23-24 

 

Szanowni Rodzice,

 

Szkoła Podstawowa nr 27 to kameralna placówka, z ponad 50 - letnią tradycją, położona w bezpiecznym otoczeniu lasu, z dala od ruchliwych ulic. Ideą, przyświecającą pracy szkoły jest to, aby każdy uczeń miał możliwość realizacji planów, marzeń i ambicji na miarę swoich możliwości. Dlatego też oferowane przez nas zajęcia pozalekcyjne są bardzo różnorodne, a ich dobór wynika z potrzeb uczniów, ich zainteresowań oraz oczekiwań. U naszych dzieci wspieramy kreatywność oraz twórcze myślenie. Już od pierwszej klasy aktywnie uczymy matematyki metodami Bąbla Matematycznego, odkrywamy z dziećmi świat, prowadząc zajęcia czytelnicze i warsztaty o tematyce europejskiej, zaś dla dzieci mających trudności w nauce - zajęcia wyrównawcze. Zapewniamy opiekę logopedy, psychologa oraz pedagoga i pedagoga specjalnego, a także pielęgniarki i stomatologa. Baza dydaktyczna szkoły jest nowocześnie wyposażona i dostosowana do wymogów szkoły XXI w. Prowadzimy dziennik elektroniczny. Posiadamy salkę integracji sensorycznej oraz salkę gimnastyczną dla najmłodszych, która pozwala na realizację ciekawej oferty zajęć sportowych. W planie jest budowa nowego placu zabaw. Integracji uczymy poprzez zabawę np. podczas licznych imprez środowiskowych, turniejów i festynów. Jesteśmy małą społecznością, więc każdy uczeń jest nam znany, co pozwala na stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi dziecka. Brak anonimowości sprzyja zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa oraz indywidualizacji pracy. Jesteśmy szkołą bez przemocy, a przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami dopełniają nasz wizerunek – szkoły życzliwej uczniom, w której niemal każdy z nich odnosi swój sukces. Świetlica u nas jest bezpłatna, a obiady przygotowywane w szkolnej kuchni. Wszystkie zajęcia dla najmłodszych odbywają się w wyodrębnionej części szkoły. Drugie śniadanie z herbatą i obiady dzieci spożywają w stołówce szkolnej. Zależy nam na tym, aby nasi przyszli uczniowie rozpoczęli naukę w szkole, która będzie sprzymierzeńcem w adaptacji do nowych warunków związanych z kolejnym etapem w życiu dziecka.

 

 

 

Przedszkole

 

przedszkole

 

We wrześniu 2019r., w naszej placówce, rozpoczęło działalność nowoczesne, publiczne przedszkole. Wszystkie pomieszczenia zostały zaadoptowane, wyremontowane oraz wyposażone ze środków funduszy Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu „Akademia Przedszkolaka 3”. Utworzyliśmy trzy oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat, po 19 przedszkolaków każdy.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00. Od 8:00 do 13:00 realizowana jest podstawa programowa. W tym czasie placówka zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, a rodzice wnoszą wyłącznie opłaty za wyżywienie. Placówka dysponuje własną kuchnią, dzięki czemu oferowane maluchom posiłki są zdrowe, odpowiednio zbilansowane, zróżnicowane i świeże.

Jako nowe, nieduże i nowocześnie doposażone przedszkole mamy wiele atutów, które, pomimo naszej krótkiej działalności, zostały już zauważone i doceniane są przez przedszkolaki, jak i ich rodziców. Tym bardziej, iż ogromną bazę nowoczesnych pomocy naukowych, pozyskanych ze środków unijnych, wykorzystujemy, wdrażając w pracy z dziećmi najnowsze osiągnięcia pedagogiki przedszkolnej, zweryfikowane naukowo przez Katedrę Pedagogiki i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który objął nasze przedszkole patronatem.

W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej pragniemy dbać o:

 • empatyczną komunikację z dzieckiem mającą na celu obserwowanie bez oceniania, rozpoznawanie i wyrażanie
 • uczuć dziecka, wiązanie aktualnie przeżywanych uczuć,     
 • z jego potrzebami (wartościami, pragnieniami), formułowanie konkretnych próśb (ale nie żądań),
 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych oraz
 • projektach zarówno miejskich, jak i autorskich,
 • zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów przez dziecko,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • zindywidualizowane podejście.

 

Oto, co jeszcze zapewnimy Państwa dzieciom:

 • dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego, a w najstarszych grupach religię,
 • innowacyjne zajęcia z kodowania,
 • różnego rodzaju imprezy przedszkolne i zabawy integracyjne na terenie placówki organizowaneprzez cały rok szkolny,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, dzięki rozwiniętej współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • przestronne sale wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz dopasowane do wieku dzieci zabawki, zapewniające im wszechstronny rozwój
  przyjazną lokalizację w otoczeniu lasu, która daje możliwość rozbudzania zainteresowań dzieci naturalnym środowiskiem i potrzebą jego ochrony,

W roku szkolnym 2023/24 w grupach przedszkolnych prowadzone będą dodatkowe zajęcia: 

 • rytmika - uwrażliwia na sztukę już od najmłodszych lat, a także wspiera rozwój fizyczny i emocjonalny. Dzięki zajęciom muzycznym dziecko rozwija umiejętności słuchowe, muzyczne, motoryczne. Zabawy rytmiczne dla dzieci uczą koncentracji, wspierają pamięć i poprawiają sprawność fizyczną  - prowadzący Agnieszka Leppert.
 • ceramika i lepienie z gliny dla dzieci -  Praca z gliną wpływa korzystnie na harmonijny rozwój dzieci. Ugniatanie, wałkowanie, formowanie i ozdabianie gliny to doskonałe wsparcie rozwoju małej motoryki dziecięcych dłoni i przygotowanie m.in. do nauki pisania -prowadzący Agnieszka Leppert.
 • koło edukacyjne "Uczymy się czytać metodą dr I. Majchrzak" - dla najstarszych grup wiekowych. Prowadzący Agnieszka Leppert, Joanna Jabłkowska.
 • zajęcia edukacyjno- matematyczne  z prowadzeniem  strategicznych  gier planszowych jakimi są min. szachy, bierki - dla 6-latków. Prowadzący - Joanna Jabłkowska.
 • Zajęcia z terapii ręki skierowane są do dzieci w wieku od 3 do 6 lat - Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. Prowadzący- Karolina Matyja.

   

Szkoła podstawowa

 

 

„Języczek – gimnastyczek” – zabawy logopedyczne dla

dzieci klas 1-3 

 

logopeda

 

Adresat:  dzieci z wadami wymowy (z klas 1-3).

Krótki opis działania: doskonalenie umiejętności wyrazistego i poprawnego mówienia poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych, kształtowanie toru oddechowego oraz  rozwijanie analizatora słuchowego.

Efekty: usprawnienie narządów artykulacyjnych, zwiększenie zasobu słownictwa i

umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Osoba prowadząca : Anna Seyda

Potrafię więcej

 

coaching

 Adresat: Uczniowie klas  I,  II                                                                                          

Krótki opis działania: Zajęcia prowadzone są przez wychowawców raz w tygodniu. Przeznaczone są dla uczniów, u których występują braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej, częstych nieobecności w szkole. Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne, budzą zainteresowanie dziecka. Zajęcia często mają charakter zabawowy.

Efekty: wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie harmonijnego rozwoju, eliminowanie niepowodzeń szkolnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Prowadzący: Agata Hełminiak, Elżbieta Lewandowska, Hanna Paterka.

 

„Spójrz inaczej”- program profilaktyczno- wychowawczy

empatia

 

 Adresat: uczniowie klas I

 Krótki opis działania: Zajęcia realizuje wychowawca ze swoimi zespołem klasowymi. Zajęcia z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych: funkcjonowanie w grupie, przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji, budowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie problemów i konfliktów, troskę o zdrowie i problemy uzależnień.

Efekty: Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami; rozumienie swoich uczuć i emocji; branie za nie odpowiedzialności; dawanie sobie rady z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd; dbanie o pozytywną samoocenę; uczenie się konstruktywnego wyrażania złości.

Nauczyciel: Hanna Paterka

 

Bąbel matematyczny

 

bąbel

 

 

Adresat: uczniowie klas  II

Krótki opis działania: W czasie zabaw, gier i zadań matematycznych zachęca się uczniów do twórczej aktywności, logicznego myślenia, pracy w grupach, wspólnego poszukiwania strategii rozwiązywania problemów.

Efekty: rozwijanie umiejętności matematycznych, zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

Nauczyciel: Elżbieta Lewandowska, Hanna Paterka, Małgorzata Świątek.

 

Koło czytelnicze „Czytam z klasą”

 

czytanie dzieci

 

 

Adresat: uczniowie klas II, III

Krótki opis działania: W czasie zajęć koła uczniowie poznają bohaterów literatury dziecięcej, doskonalą technikę czytania oraz aktywnego słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Efekty: rozbudzenie ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania.

Nauczyciel: Hanna Paterka, Małgorzata Świątek

Zajęcia sportowe

 

sport 3

 

Adresaci: Klasy 1-3

 

Opis : Zajęcia sportowe mają m.in. zaspokajać biologiczną potrzebę zwiększonej aktywności ruchowej oraz stwarzać dzieciom szerokie możliwości jej realizowania. Forma realizacji gry i zabawy ruchowe. 

Efekty: wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego motorycznego, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zasad higienicznego trybu życia, rozbudzanie zainteresowań sportowych, rozbudzanie oraz kształtowanie różnorodnych zainteresowań i zdolności motorycznych ogółu uczniów organizowanie ich dobrowolnego samokształcenia.

 Nauczyciel: Katarzyna Krysiak

 

Mały Europejczyk

Europa

Adresat: Uczniowie klas 2-3

Opis: Podczas zajęć uczniowie pogłębiają wiedzę na temat miasta Bydgoszczy, Polski i jej regionów. Poznają kulturę i ciekawostki państw graniczących z Polską oraz pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wychowankowie zdobędą wiedzę na temat sztuki, waluty, sławnych ludzi, instytucji i organizacji europejskich.

Efekty: rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej, poznanie kultury, stylu życia i języka innych narodów europejskich, kształtowanie szacunku dla przedstawicieli innej narodowości

Prowadzący: Agata Hełminiak

 

"Czytam, rozumiem, rozwiązuję" - kółko matematyczne

Adresat: uczniowie klas 4

Opis: Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji matematyczno-logicznych uczniów, a także rozszerzanie materiału edukacyjnego tak, by umożliwić im rozwój zainteresowań i zdolności poprzez umiejętność czytania i analizowania tekstów matematycznych. Uczniowie będą mieli za zadanie nie tylko rozwiązać zadanie, ale przede wszystkim przedstawić sposób dochodzenia do rozwiązania. Dodatkowo utrwalana będzie sprawność rachunkowa.

Efekty: - twórcze i logiczne myślenie, - rozbudzenie ciekawości i zainteresowań matematycznych, - skłonność do podejmowania trudniejszych, złożonych zadań, - wykorzystanie wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, 

Nauczyciel prowadzący: Izabela Butowt

 

Projekt „Świetliczaki w krainie zagadek”

Adresat: podopieczni świetlicy szkolnej

Opis : organizowanie dzieciom przebywającym na świetlicy spotkań, podczas których wspólnie rozwiązywali by zagadki, pokonywali trasy podchodów, rozwiązywali escape room-y

Efekt: dzieci aktywnie spędzają czas na świetlicy, uczą się logicznie myśleć i planować działania tak, aby odnieść sukces, uczą się współpracy w grupie rówieśniczej.

Prowadzący: Katarzyna Konieczna-Jaroszewska/ Anna Missima

 

Projekt językowy o wybranej wspólnie tematyce w ramach współpracy międzynarodowej E-Twinning

 

Adresat: uczniowie klas 1-8

Opis : współpraca z krajami anglojęzycznymi, niemieckojęzycznymi oraz rosyjskojęzycznymi w celu realizacji wszystkich zadań projektowych

Efekt: umiejętne posługiwanie się j. obcym podczas konwersacji z rówieśnikami z innych krajów

 

Prowadzący: Katarzyna Konieczna-Jaroszewska/ Anna Missima

 

 Fordoniada językowa- edycja II

Adresat: uczniowie fordońskich szkół

Opis : przygotowanie szkoły do wizyty uczniów sąsiednich szkół, przygotowanie przez klasy gazetek tematycznych, quizy, rywalizacje międzyszkolne, potyczki językowe/ kulturoznawcze.

Efekt: promowanie szkoły w lokalnej społeczności, współpraca klas na różnych płaszczyznach, pokonywanie barier językowych, zainspirowanie dzieci do dalszej, efektywnej nauki języków obcych;

Prowadzący: Katarzyna Konieczna-Jaroszewska/ Anna Missima

 

"18 Południk" - Klub Młodego Odkrywcy 

odkrywcy

 

Adresat: Uczniowie klas IV do VI

Krótki opis działania: 

Działania skupiają się na rozwijaniu wiedzy geograficznej w szczególności związanej z praktycznym działaniem oraz informacjami, które poszerzają wiedzę ucznia na temat otaczającego nas świata. Nie boimy się żadnych pytań i zawsze staramy się znaleźć na nie odpowiedź.

 

Efekty: 

Koło pomaga przedstawić geografię w ciekawszym świetlę jako naukę, która ma wiele wspólnego ze współczesnym funkcjonowaniem świata. Wskazuje, jak potrzebna jest geografia w życiu codziennym, pomaga nabyć umiejętności praktyczne oraz rozwija i poszerza wiedzę o świecie uczestników.

Prowadzący: Jacek Domieracki

 

 

 „Klub Humanisty” – zajęcia historyczno-kulturalne 

 

klub humanisty 

Adresat: uczniowie klas 4-8

Opis działania: poszerzanie wiadomości nt. wydarzeń historycznych, prezentacja, swobodne wypowiedzi, czytanie poezji, wieczernica, spotkanie z kombatantem, zajęcia adresowane są dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego, historii oraz udoskonalić i rozwinąć umiejętności plastyczne, ciekawe wyjścia edukacyjne:

Osoby prowadzące: Anna Seyda, Małgorzata Retman

 

Klub Rodzica

Adresat: Tematyczne spotkania Klubu skierowane są do rodziców dzieci z przedszkola
i uczniów szkoły, którzy chcą brać czynny udział w rozwoju dziecka.

Krótki opis działania: Klub Rodzica jest realizowany w formie warsztatów ze specjalistami pracującymi w szkole i poza nią. Spotkania zawierają krótkie omówienia tematów, ćwiczenia praktyczne, debaty, wykłady, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa.Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji
z dzieckiem, nabytych w trakcie spotkań umiejętności.
Tematyka spotkań obejmuje istotne, bieżące problemy występujące w wychowaniu i kształceniu dziecka m.in.: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów
i konfliktów. Rodzice otrzymują również pomoc specjalistyczną w postaci warsztatów psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
   
Zadaniem jest wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych, wychowawczych, w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Nauka umiejętności dialogu
i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi, skłonienie rodziców do refleksji, przemyśleń nad swoją rodziną.

Efekty:          
Klub Rodzica nawiązał stałą współpracę z Pałacem Młodzieży, w którym odbywają się warsztaty dla rodziców o bardzo różnej tematyce m.in. z zakresu komunikacji, diety dziecka, problemów emocjonalnych, zachowań niepożądanych, ipt    
Pozyskuje nowych specjalistów współpracujących z Klubem tym samym wzbogacając ofertę warsztatów o nowe działania: logopedę, informatyka, rewalidatora, psychologów, coacha, terapeutę pedagogicznego, nauczycieli przedmiotowych (matematyka, geografia, j. polski)
Klub Rodzica bierze czynny udział w Miejskim Programie Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” z cyklu Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie – warsztaty dla rodziców

Prowadzący: Wioletta Rudnicka – Bykowska

 

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Adresaci: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Skierowane są do uczniów wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych. Dotyczy to uczniów z deficytami rozwojowymi w sferze percepcyjno- motorycznej oraz dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno – społecznej.

Opis: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.      
Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy od dwóch do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne uczniów, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.         
Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania indywidualny program terapii stworzony w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciela prowadzącego grupę. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyli, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcani do większej samodzielności.
Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu lub szkole, budowanie u ucznia adekwatnej samooceny, stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju. Prowadzący zajęcia nauczyciele korzystają z różnorodnych metod wspomagania rozwoju psychofizycznego, by osiągnąć najlepsze wyniki w pomocy uczniom.

Efekty:

• zdobywanie i rozwijanie umiejętności: nauki czytania, pisania, liczenia 
• usprawnianie analizatora wzrokowego i słuchowego       
• ćwiczenia w orientacji przestrzennej i w schemacie ciała 
• kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych        
• doskonalenie sprawności manualno-graficznej      
• ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej-słuchowej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne często dają uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej.

 

Prowadzący: Wioletta Rudnicka – Bykowska


 

szkoła

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do naszej małej, kameralnej i przyjaznej dzieciom szkoły