Oferta edukacyjna dla klas I-III

Drukuj

W każdym dziecku drzemie potencjał twórczy, dociekliwość, spostrzegawczość i ciekawość świata.

Szkoła to miejsce do rozwijania i kształtowania kreatywnej osobowości już od klasy pierwszej.

 

Jesteśmy szkołą otwartą na innowacje pedagogiczne,

 stawiającą naradosne oraz efektywne poznawanie i przeżywanie.

 

Zapraszamy do

Klasy twórczego myślenia i działania

 W ramach innowacji proponujemy:

 • Warsztaty robotyki

Odkrywanie i rozwijanie potencjału, talentów i kreatywności dzieci. Znakomite połączenie matematyki, fizyki, mechaniki i informatyki z niezapomnianą przygodą oraz dobrą zabawą.                                    

 • Laboratorium małych naukowców                                                              

Eksperymenty i doświadczenia pozwalające na rozwiązywanie zagadek otaczającego świata. Aktywność w ramach zajęć stanowić będzie naturalną drogę uczenia się.

 • Koło szachowe

Rozwijanie umiejętności matematyczne uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego. „Królewska gra” nauczy postępowania według zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

 • Bąbel matematyczny

Lekcje promujące nowe metody pobudzające aktywność dzieci, kształtujące wyobraźnię i rozwijające kompetencje matematyczne.

 

Klasa lingwistyczna

W klasie lingwistycznej prowadzone będą lekcje z języka angielskiego i języka niemieckiego. Ważną rolę odgrywa w tym procesie rozbudzenie zainteresowań samym językiem obcym i obyczajami tamtych krajów. Istotnym elementem podczas zajęć edukacyjnych będzie realizowanie zajęć z programu Bąbla Matematycznego w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła została w pełni wyposażona w pomoce dydaktyczne dla klas I- III. Dla uczniów będą prowadzone dodatkowe zajęcia z robotyki, które będą odbywały się w pracowni komputerowej. Będzie to szansa na poszerzenie horyzontów i wzbogacanie doświadczeń uczniów, pokazanie jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie, oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami i wskazywanie ich zalet, rozwijanie motoryki oraz zdolności manualnych, pobudzanie naturalnej ciekawości świata, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, otwieranie uczniom nowych możliwości, inspirowanie do poszukiwania i tworzenia własnych projektów.

 

Oferta edukacyjna dla klas IV-VIII

Drukuj

"Laboratorium chemiczne"

- zajęcia pozalekcyjne dla chętnych i ambitnych siódmioklasistów z naszej szkoły i nie tylko.

Opis: Uczeń poznaje substraty i produkty reakcji chemicznych. Uczy się przeprowadzania prostych eksperymentów i odkrywania świata chemii krok po kroku. Obserwuje i wyciąga wnioski z doświadczeń.

Efekty wdrożenia:

Uczeń:

- rozwija pasję doświadczalną,

- projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne,

-  potrafi bezpiecznie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi.

 

„Badamy naszą planetę" - zajęcia pozalekcyjne z chemii, fizyki i geografii

W czasie zajęć uczniowie metodą eksperymentu oraz badań terenowych będą poznawać tajniki Wszechświata i planety Ziemi.

Zajęcia te pozwolą każdemu zaspokoić ciekawość, a przy okazji zdobyć wiedzę i umiejętności, by wziąć udział w rywalizacjach konkursowych i poznać bądź rozwijać swoje pasje.

 

 

„Klub Humanisty – wideo blog historyczno-kulturalny”

 Zajęcia dla miłośników sztuki, kultury, historii, technologii informatycznych oraz dbających o piękno mowy ojczystej

Cele ogólne:

 • prowadzenie video bloga
 • poszerzanie wiedzy historycznej oraz umiejętności językowych
 • rozwijanie zainteresowań historią oraz językiem ojczystym
 • wycieczki do muzeów oraz na wystawy
 • przygotowywanie krótkich przedstawień teatralnych
 • spotkania z przedstawicielami lokalnej kultury

Przewidywane efekty:

UCZNIOWIE POWINNI:

• Znać ważniejsze daty i wydarzenia historyczne;

• Sprawnie prowadzić video bloga, umieszczając na nim zebrane materiały i informacje;

• Znać artystów ( poetów, malarzy, rzeźbiarzy) tworzących w regionie;

• Rozpoznawać cechy i miejsca charakteryzujące region ( tradycje, zabytki itp.);

• Umieć wyszukiwać źródła wiedzy o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz na ich podstawie przygotowywać informacje na określony temat;

• Podczas prezentowania efektów swojej pracy stosować różnorodne techniki przekazu;

• Sprawnie posługiwać się dłuższymi formami wypowiedzi : opowiadaniem, opisem i sprawozdaniem;

• Uczestnicząc w rozmowie, słuchać z uwagą wypowiedzi innych, mówić na temat, prezentować własne zdanie i uzasadniać je.

 

"Potyczki z językiem polskim"

Na zajęciach będziemy:

- poszerzać informację na temat języka polskiego,

- badać gwarę uczniowską,

- "firtel bydgoski" tworzyć interaktywny uczniowski słownik gwary bydgoskiej,

- poznawać podstawy programowania (w celu opracowania multimedialnego słownika),

- poznawać tajniki skutecznej komunikacji interpersonalnej i językowej.

 

Robotyka i programowanie

Cele ogólne:

 • przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji urządzeń, podstaw automatyki i robotyki, zasad działania robotów i urządzeń elektronicznych,
 • zapoznanie uczniów z technikami oprogramowania oraz sposobami rozwiązywania problemów projektowych,
 • budowanie robotów z wykorzystaniem najnowszych zestawów klocków LEGO Mindstorms EV3.

Przewidywane efekty:

Uczeń:

 • rozwija swoje zainteresowania robotyką, informatyką,
 • posługuje się nazewnictwem anglojęzycznym,
 • posługuje się pojęciami do opisu wielkości fizycznych,
 • pracuje w środowisku programistycznym; formułuje komendy języka programowania za pomocą interfejsu graficznego,
 • poznaje konstrukcje i zasady działania różnych maszyn i urządzeń w swoim otoczeniu,
 • posiada umiejętności montażu modeli z klocków, korzystając z instrukcji i schematów,
 • buduje i zaprogramuje roboty,
 • rozwija zdolność logicznego myślenia,
 • łączy naukę z zabawą,
 • współpracuje w grupie rówieśników.

 

Zajęcia wspierające

Drukuj

W ramach wyrównywania szans psycholog i pedagog prowadzić będą zajęcia wspierające dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; z diagnozą ADHD; z Zespołem Aspergera; z zaburzeniami zachowania. Obejmiemy pomocą również uczniów z diagnozą dysleksji rozwojowej, wszystko to w nowej pracowni wyposażonej w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt m.in. do zajęć integracji sensorycznej.