doradztwo zawodowe

Drukuj

ZASTANAWIASZ SIĘ:

 

 • nad swoją przyszłością?
 • karierą zawodową?
 • wyborem zawodu

i szkoły ?

 

Szkolny Doradca Zawodowy

służy pomocą i radą!

 

 

Wiesława MAJNERT

 

 DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

PROGRAM   NAUCZANIA DLA KLAS VII -VIII

 

 Opracowanie:   Monika Brucka i Wiesława Majnert

            

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Program skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

Proponowane w nim działania dostarczą uczniom oraz ich rodzicom wiedzy pozwalającej na świadomy wybór dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej oraz pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu.

 

Wymiar poznawczy programu:

   - poznanie siebie, swoich zainteresowań, upodobań, predyspozycji,mocnych i     słabych stron, gromadzenie i aktualizowanie informacji niezbędnych dla danego poziomu kształcenia (teczki zawodów, notatki, testy, stały dostęp do informacji internetowych, udział w targach pracy).

- zapoznanie z zawodami istniejącymi na rynku pracy oraz przeciwwskazaniami zdrowotnymi przy wyborze danego zawodu.

 

Wymiar wychowawczy:

   - kreowanie postaw , udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji, które pomagają w wystąpieniach , prezentacjach, a w przyszłości - w spotkaniach

z potencjalnymi pracodawcami.

Wymiar szkoleniowy:

     - rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, prezentowanie własnych racji,

radzenie sobie ze stresem, analiza ofert pracy.

Cele ogólne:

               Podniesienie u uczniów szkoły podstawowej zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji w szkole ponadpodstawowej i wyższej oraz zdolności do przyszłego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi predyspozycjami .

Poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

Cele szczegółowe programu:

1. uczeń zostaje wdrożony do samopoznania oraz wyposażony w podstawowe umiejętności i kompetencje o kluczowym znaczeniu dla podejmowania trafnych decyzji edukacyjno – zawodowych.

2. uczeń ma dostępdo zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych będących na wyposażeniu szkoły oraz w formach e- learningowych służących zdobywaniu informacji o zawodowych.

3. wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody; wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy.

Na terenie szkoły funkcjonuje, systematycznie aktualizowana baza informacji edukacyjnej i zawodowej.

W szkole prowadzona jest autodiagnoza zainteresowań oraz preferencji zawodowych ucznia; uczniom i ich rodzicom udzielane jest w tym zakresie indywidualne poradnictwo edukacyjne.

W proces doradztwa zawodowego w szkole włączane są instytucje zewnętrzne

i zakłady pracy.

Podstawowe formy pracy doradczej w szkole.

 • doradztwo indywidualne - realizowane przez ekspertów – doradcę zawodowego, pedagoga lub psychologa szkolnego;
 • doradztwo grupowe realizowane przez wychowawców, nauczycieli, niepedagogicznych pracowników szkoły, zaproszonych ekspertów.

Doradztwo grupowe:

 • zajęcia tematyczne w ramach lekcji wychowawczych

   i przedmiotowych,

 • seminaria tematyczne,
 • spotkania z ekspertami,
 • wizyty na targach branżowych,
 • wycieczki do firm,
 • projekty edukacyjne,
 • pokazy filmów,
 • dni kariery organizowane w szkole i poza szkołą.

      

          

       Metody pracy :

 • Metody plastyczne: piktogramy, plakaty, komiksy, kolaże, plany, mapy pojęciowe, zdjęcia, druki użytkowe, reprodukcje, diagramy, tabele, schematy.
 • Portfolio edukacyjne lub portfolio kariery,
 • rozmowa doradcza,
 • diagnoza kompetencji zawodowych, kwestionariusze,
 • ćwiczenia na rozpoznawanie przekonań,
 • techniki rozwiązywania problemów: - mapa myśli (Mind Maping).

Formy aktywności ucznia:

 • przygotowanie raportów, projektów, prezentacji,
 • wstępne opracowanie wyników testów,
 • udział w rozmowach indywidualnych z doradcą zawodowym,
 • przygotowanie własnego port folio,

Współpraca z rodzicami:

- włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, w działania edukacyjne i informacyjne szkoły.

Treści nauczania:

Treści nauczania dla klas siódmych i ósmych obejmują trzy główne obszary:

1. Samopoznanie.

2. Rynek edukacji i pracy.

3. Planowanie przyszłości zawodowej.

Klasa VII

                

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć zawodoznawczych.

Czym jest doradztwo edukacyjno-zawodowe? Kim jest doradza zawodowy ,jaka jest jego rola? W czym może pomóc doradca zawodowy?

 • Przeprowadzenie ankiety: czego oczekuję od zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

   Cele: po zakończonej jednostce lekcyjnej uczeń będzie potrafił:

 • zdefiniować pojęcie „zainteresowania”,
 • rozróżnić i sklasyfikować zainteresowania z punktu widzenia dziedzin wiedzy i przedmiotów szkolnych,
 • rozpoznać swoje zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe i uwzględnić je w procesie planowania kariery edukacyjno - zawodowej.

3. Zdolności a umiejętności.

   Cele: po zakończonej jednostce lekcyjnej uczeń będzie potrafił:

 • wyjaśnić, dlaczego zdolności są jedynie wstępem do nabywania umiejętności,
 • uwzględniać konieczność dopasowania rozwijanych umiejętności do posiadanych zdolności.

4. Wartości osobiste a wybór zawodu.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zdefiniować pojęcie wartości,
 • dokonać rozróżnienia wartości materialnych i niematerialnych,
 • nazwać ważne dla siebie wartości.

5. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zrozumieć wymiar poznawczy i motywacyjny „kompetencji”,

6. Edukacja a „rynek pracy”- źródła informacji

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zdefiniować, czym jest rynek pracy,
 • wymienić co najmniej 4 powody, dla których ludzie podejmują pracę,
 • wskazać źródła informacji o rynku edukacji i pracy.

7. Kształcenie ustawiczne i mobilność zawodowa.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wyjaśnić terminy kształcenie ustawiczne i mobilność zawodowa,
 • uzasadnić konieczność kształcenia ustawicznego, edukacji permanentnej,
 • samodzielnie określić swoje cele zawodowe,
 • wypełnić Indywidualny Plan Działania.

8. Charakterystyka wybranych zawodów

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zdefiniować, czym jest zawód,
 • na podstawie wybranych zawodów określić: kwalifikacje potrzebne do uzyskania wybranego zawodu,
 • stworzyć drogę kariery dla wybranego zawodu,
 • wymienić powody, dla których ludzie wybierają określony zawód,

9. Podejmowanie decyzji.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • powiedzieć kto i co ma wpływ na jego wybory,
 • wie, co to jest „efekt pierwszego wrażenia”,
 • rozumie potrzebę umiejętności właściwego zaprezentowania się,
 • zna podstawowe techniki poprawnej autoprezentacji.

10. Autoprezentacja.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wyjaśnić pojęcie „autoprezentacja”,
 • wie, co to jest „efekt pierwszego wrażenia” i "mowa ciała"
 • rozumie potrzebę umiejętności właściwego zaprezentowania się,
 • zna podstawowe techniki poprawnej autoprezentacji.

Klasa VIII

1. Asertywność

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń:

 • rozumie pojęcie "asertywność"
 • rozróżnia postawy asertywne i uległe
 • przećwiczy różne zachowania w sposób asertywny i uległy

2. Stres - wróg czy przyjaciel?

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • stosować techniki relaksacyjne

3. Style i techniki uczenia się

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zarządzać własnym czasem,
 • korzystać z różnych strategii zapamiętywania

4. Wolontariat drogą do przyszłego zawodu

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • powiedzieć czym jest praca w wolontariacie,
 • powiedzieć czego uczy praca w wolontariacie

5.   Zawodoznawstwo - teorie J.L. Hollanda

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wymienić zadania i czynności co najmniej 5 różnych zawodów,
 • przedstawić założenia teorii wyboru zawodu J.L. Hollanda,
 • rozróżnić cechy i umiejętności przykładowych zawodów według typów osobowości

6. Zawody przyszłościowe i deficytowe

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wymienić zawody deficytowe i przyszłościowe,
 • zrozumieć proces powstawania nowych, przyszłościowych zawodów,
 • wymienić dziedziny , w których powstaną nowe zawody

7. Praca i kształcenie w krajach Unii Europejskiej

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • dostrzec możliwości dalszej edukacji w krajach UE,
 • wskazać korzyści wynikające z kształcenia się i podjęcia pracy w krajach UE,
 • dostrzec korzyści wynikające ze znajomości języków obcych

8. Oferta edukacyjna po szkole podstawowej; ścieżki kształcenia

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wybrać swoją ścieżkę edukacyjną

9. Motywacja- co to jest i po co?

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wyjaśnić czym jest motywacja,
 • podać rodzaje i przykłady motywacji,
 • zrozumieć siłę motywacji dla naszych działań i wyborów

10. IPD- sposoby określania celów.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • samodzielnie określić swoje wartości, motywacje i cele zawodowe,
 • wypełnić Indywidualny Plan Działania w wyniku zdobytej wiedzy,
 • stworzyć dla siebie ścieżkę dalszej kariery
A KRZYSZKOWIAKA
W BYDGOSZCZ